Start

Rekrutacja pracowników i współpracowników Lokalnych Punktów Informacji Handlowej
Kontrakt menedżerski cywilno prawny mogą otrzymać osoby w wieku od 19 do 60 roku życia.
Proponowana praca może stanowić drugie, czyli uzupełniające źródło dochodu menedżera LPIH.
Po okresie szkolenia wstępnego (preselekcji) realizowanej w pełni systemem kształcenia na odległość, kandydat może otrzymać warunkową promesę kontraktu menedżerskiego.
Dla utrzymania wysokiego poziomu świadczonych przez menedżerów usług zasadnym będzie podjęcie szkolenia zasadniczego trwającego formalnie 5,5 miesiąca. Zadania menedżera są bezpośrednio powiązane z pełnieniem funkcji kierownika lokalnej placówki Akademickiego Biura Karier. Z tego powodu menedżer LPIH bez względu czy ma 60 lat czy 19 lat powinien podjąć studia na wybranej przez siebie uczelni wyższej. Może także nabyć status studenta rekomendowanej uczelni wyższej kształcącej w zakresie: Zarządzania Mikro Oraz Małą Firmą, Bankowości, Finansów.

STUDIA PRACA DOM.

Tymi trzema słowami – celami naszego pracownika możemy podsumować propozycje Sztabu Biura Inicjatywy Programowej kierowane do mieszkańca gminy zainteresowanego uzyskaniem etatu (kontrakt menedżerki pracowniczy lub cywilno-prawny).
Zatrudnienie nastąpi w Firmie na statusie lokalnej placówki informacji handlowej. Nowy podmiot gospodarczy zostanie utworzony, aby zapewnić Kandydatowi miejsce pracy w formule: Home office.
Spółdzielnia socjalna(osób prawnych) będzie pełnić zadania także dla partnerskich firm komercyjnych. Kontrakt menedżera placówki LPIH może otrzymać jedynie uczestnik projektu Akceleratory Biznesu Studentów. Aby zaszła taka możliwość kandydat powinien uzyskać gwarancję powierzenia kandydatowi zadań kierownika placówki Akademickiego Biura Karier w gminie.
Opis założeń projektu z programu Gminne Akademickie Biura Karier znajdują się w zakładce na www.gminneabk.pl
Skrócona informacja do opisu programu GABK i projektu ABS
Kontrakt menedżera LPIH może otrzymać osoba – kandydat w wieku od 19 do 60 roku życia.

Aby otrzymać szansę na podpisanie kontraktu menedżerskiego należy:
• uzyskać status studenta (promesa nadania statusu studenta) polskiej uczelnie wybranej przez studenta,
• wystąpić z wnioskiem o nadanie statusu członka stowarzyszonego partnerskiej pozarządowej organizacji studentów,
• uzyskać status status uczestnika projektu „Akceleratory Biznesu Studentów”,
• podpisać kontrakt socjalno edukacyjny (rozpoczęcie procesu preselekcji kandydatów)
• posiadać źródło dochodów finansowych (zatrudnienie) poza biurem programu GABK do czasu ukończenia szkoleń.

Praca Menedżera LPIH dzieli się na część społeczna oraz część komercyjną.

  1. Zadania kierownika gminnej placówki Akademickiego Biura Karier to społeczna część zadań studenta pracownika terenowej struktury biura Sztabu Inicjatywy Programowej.
  2. Natomiast zadania komercyjne (przynoszące dochody studentowi )realizowane będą z grupą partnerskich banków i towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI).

Zgłoszenie możliwości pełnienia zadań menedżera placówki LPIH na terenie gminy dokonać można w zakładce :
FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA MENEDŻERA LPIH
Kandydat (po wypełnieniu i przesłaniu formularza) otrzymać może zgodę na udział w szkoleniu preselekcyjnym.