LPIH

Start

STUDIA PRACA DOM.
Tymi trzema słowami - celami naszego pracownika możemy podsumować propozycje dla mieszkańca gminy zainteresowanego etatem (kontrakt menedżerki pracowniczy w lokalnej placówce informacji handlowej partnerskich firm komercyjnych a jednoczesnie kierownika placówki Akademickiego Biura Karier w gminie). Dla kogo dobrze płatna praca bez praktyk korpoludków.
Wiek od 19 do 60 roku życia.Aby otrzymać szansę na pracę należy:

 • posiadać status studenta polskiej uczelni wybranej przez studenta,
 • posiadać status uczestnika projektu Akceleratory Biznesu Studentów,
 • podpisać kontrakt socjalno edukacyjny pozwalający organizatorom programu GABK dokonać preselekcji kandydatów.
 • posiadać źródło dochodów finansowych do czasu ukończenia szkoleń.

Zadania wykonywane na rzecz programu Gminne Akademickie Biura Karier to społeczna część zadań studenta pracownika terenowej struktury biura programu GABK.

Zadania komerycjne realizowane będą(w ramach programu GABK) z grupą partnerskich banków i TFI. Kandydat na uczestnika projektu ABS otrzyma zgodę na udział w szkoleniu pozwalającym wykonywać zadania na rzecz Biura GABK i partnerów komercyjnych. Szkolenie oraz staże i praktyki z programu akademickiego kształcenia fakultatywnego pozwolą nabyć wiedzę wymaganą od kierowników placówek ABK w gminie oraz sieci LPIH.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o programie Gminne Akademickie Biura Karier i projekcie Akceleratory Biznesu Studentów oraz konkursie „Praktyka” realizowanym w ramach projektu ABS.

Wszystkie dokumenty będą dostępne on line z obowiązkiem ich podpisania w sytuacji ubiegania się o status uczestnika projektu ABS i statusu kandydata na kierownika Lokalnego Punktu Informacji Handlowej.

Zapraszamy

Dyrektor Biura programu
Gminne Akademickie Biura Karier
przy Fundacji Ekonomii Społecznej
w Warszawie

GO DOWN

LPIH

Studia i praca

Studia i praca – informacja dla osób, które podejmą od października 2019 roku studia
na dowolnie wybranej przez siebie uczelni Oferta dla osób w wieku od 19 do 60 roku życia.

Odbiorcą informacji poniżej jest kandydat na menedżera – kierownika lokalnego punktu informacji handlowej
na terenie konkretnej gminy, a jednocześnie student – kandydat na kierownika lokalnej placówki sieci
Akademickich Biur Karier tworzonych w ramach programu Gminne Akademickie Biura Karier (GABK).

Studiujesz i pracujesz
Kandydaci powinni uzyskać status studenta (2019 /2020). Student zyska możliwość 100 % refundacji kwalifikowanych pozycji kosztów studiów. Dotyczy to szczególnie:

 • czesnego,
 • stypendium spółdzielczego i
 • innych pozycji kosztów.

Studenci, którzy nie przejdą z wynikiem pozytywnym szkolenia wstępnego (w grudniu 2019 roku) otrzymają szansę udziału w szkoleniu uzupełniającym trwającym 6 miesięcy.

Szkolenie preselekcyjne kandydatów – z realnym podmiotem gospodarczym.
Środki finansowe dla studenta oraz koszty funkcjonowania placówki ABK pochodzić będą z budżetu
lokalnej spółdzielni socjalnej - podmiot ekonomii społecznej powołany zostanie uchwałą Zarządów dwóch organizacji pozarządowych (w tym partnerskiej organizacji studentów).
Dla wypełnienia programu szkolenia preselekcyjnego siedziba spółdzielni powinna znajdować się
na adresie zamieszkania studenta – kierownika placówki Akademickiego Biura Karier - menedżera LPIH.
Student będzie pełnić zadania prezesa (wolontariusza) jednoosobowego zarządu tej konkretnej spółdzielni.
Praca w Akademickim Biurze Karier i w spółdzielni będzie komponentem obowiązkowych i fakultatywnych praktyk studenckich.
Spółdzielnia będzie miejscem:

 • praktyki zawodowej
 • generowania dochodów na stypendium,
 • koszty zatrudnienia studenta na etat.

Placówka będzie częścią terenowej struktury sieci gminnych placówek Akademickich Biur Karier. Student – kierownik placówki ABK będzie jednocześnie współpracownikiem grupy banków (polskich i zagranicznych) oraz partnerskiego TFI. Pracując komercyjnie, aby zarobić na swoje studia, na koszty życia codziennego, będzie pełnić funkcję prezesa spółdzielni socjalnej. Będzie to „Poligon” doświadczeń biznesowych, źródło wytwarzania dochodu, miejsce stażu zawodowego w okresie studiów. Bez uzyskania statusu studenta nie można otrzymać pracy w terenowej strukturze biura programu Gminne Akademickie Biura Karier i placówce LPIH. Dlaczego?  Gdyż profesjonalne wykonywanie zadań na rzecz banku, partnerskich funduszy inwestycyjnych nie gwarantuje posiadane wykształcenie z dziedziny historii, opieki w przedszkolu itp. Gwarancja otrzymania kontraktu menedżerskiego placówki LPIH warunkowane jest znajomością produktów konkretnego banku.

Informacja o formie studiów

System kształcenia na odległość eliminuje konieczność częstego, bezpośredniego udziału w zjazdach. Jednocześnie zapewni codzienny udział w wykładach. Student może poświęcić czas na studia oraz pracę zarobkową w LPIH. Student kierownik placówki ABK uczestniczy w pilotażowym, innowacyjnym programie kształcenia.

Zadanie organizacyjne studenta - na start:
Po uzyskaniu warunkowo statusu uczestnika projektu Akceleratory Biznesu Studentów, nadaniu warunkowo statusu uczestnika preselekcyjnego szkolenia „Asystent Mikrobiznesu” student może przygotować się do udziału w telekonferencji poświęconej funkcjonowaniu placówki ABK oraz LPIH. Podczas telekonferencji omówione zostaną warunki pełnienia zadań prezesa – wolontariusza jednoosobowego zarządu nowej lokalnej spółdzielni socjalnej. Zespół Rekrutacji LPIH przekarze studentowi informację ( pliki do pobrania) o procedurze:

 • powoływania placówki ABK,
 • utworzenia LPIH,
 • powoływania nowej spółdzielnie socjalnej.

Korzyści materiale pozapłacowe studenta kierownika ABK, menedżera LPIH

Zadaniem studenta będzie wskazanie konkretnego adresu na siedzibę: placówki ABK, Biura LPIH, adresu administracyjnego nowej spółdzielni socjalnej. Punkty tzw. „miękkie” uzyska student zainteresowany zamieszkaniem (lub członkowie rodziny studenta) w domku jednorodzinnym, parterowym o wielkości od 88 m2. Domek będzie o statusie pod wynajem z zagwarantowanym prawem uzyskania własności do zamieszkiwanego budynku mieszkalnego (domku). Student uczestnik projektu ABS:

 • nie będzie zaciągać kredytu na koszty budowy,
 • nie będzie poręczycielem w procesie finansowania kosztów budowy.

Kredytowanie kosztów budowy domku (mieszkania w domu wielorodzinnym) zapewniają partnerzy komercyjni programu „GABK”.

Student w procesie uzyskania kontraktu menedżerskiego.

Po uzyskaniu decyzji Zespołu Rekrutacji o warunkowym nadaniu statusu uczestnika projektu ABS student może podpisać ( elektronicznie) kontrakt socjalno – edukacyjny pozwalający rozpocząć szkolenie kandydata na menedżera LPIH, kierownika ABK a jednocześnie prezesa zarządu lokalnej spółdzielni socjalnej. Szkolenie (część teoretyczna programu szkolenia) prowadzona będzie w 100% systemem kształcenia na odległość. Część programu szkolenia bankowego prowadzona będzie w języku angielskim. Koszty szkolenia  finansuje w 100% biuro programu „GABK” w Warszawie. Program szkolenia pozwoli studentowi poznać zadania na rzecz funduszu inwestycyjnego oraz partnerskich banków i firm  finansowych, firm procesu przygotowania inwestycji. Podane będą zasady naliczania wynagradzania studenta za wykonane zlecenia. Podane zostaną warunki, zasady dokonywania refundacji kosztów studiów. Refundacji kosztów, wypłata uznaniowego stypendium nie nastąpi tylko za same chęci studenta. Realnie zaliczenie danego etapu programu kształcenia fakultatywnego oznacza otrzymanie środków finansowych na spółdzielnię. Na spółdzielnię, czyli także środki finansowe na kontrakt prezesa spółdzielni a jednocześnie kierownika placówki ABK, menedżera LPIH, których zadania wykonywać będzie student. Takie są zasady uzyskiwania dochodu obowiązujące w realnym świecie gospodarki rynkowej. Obowiązuje rynkowa zasad wypłaty środków finansowych:  ile zarobisz tyle otrzymasz.

Interesująca informacja

Partnerzy komercyjni zapewnić mogą każdemu studentowi minimum godzinę dziennie kontaktu z osobą anglojęzyczną z sektora finansów. Jest to najlepszy sposób na szlifowanie języka, nomenklatury świata finansów w tym bankowców, pracowników funduszy inwestycyjnych z Wielkiej Brytanii, USA, państw Dalekiego Wschodu. Tylko osoba dostatecznie sprawnie potrafiąca komunikować się otrzyma w przyszłości najlepsze kontrakty. Organizatorzy programu GABK są przekonani, że to nasi studenci otrzymają bardzo dobrze płatne kontrakty. Prosimy o tym zawsze pamiętać. Banki nie będą przekazywały środków pieniężnych studentom tylko, dlatego, że studenci obiecują się uczyć i nauczyć.

Bonusy dodatkowe.

Komercyjni partnerzy gwarantują studentowi kredytowanie (bez udziału studenta) kosztów budowy i wyposażenia małego domku jednorodzinnego. Zasady te dość powszechnie (dla studentów) stosowane są w USA oraz krajach najlepiej rozwiniętych. Polska niestety z założenia nie jest w tej „lidze”. Udział w projekcie ABS to wskazanie drogi, którą studenci mogą wejść do klubu dla najlepszych. Oczywistym jest, więc fakt, że pierwszy rok studiów będzie wymagał dyscypliny oraz mądrego dostrzegania perspektyw rozwoju zawodowego. Należy rozsądnie podchodzić do warunków refundowania kosztów studiów.Żadnych postaw roszczeniowych.

Studia równolegle z efektywnym udziałem w szkoleniu z produktów banku.
Efektem zawodowym programu kształcenia fakultatywnego jest:

 • poznanie produktów banku,
 • udział w zespołach analizy wniosków kredytowych,
 • udział w zespołach przygotowania inwestycji.

Praca zespołowa w chmurze obliczeniowej pod okiem fachowców z banku pozwoli (stopniowo) opanować tę odpowiedzialna sztukę biznesu. Pozwoli być bankowcem - profesjonalistą. Bez zaliczenia praktyki zawodowej nie będzie możliwości uzyskania zatrudnienia. Refundacja kosztów studiów przez partnera komercyjnego może nastąpić dopiero po zaliczeniu realizowanej części praktycznej programu szkolenia fakultatywnego. Partner komercyjny może refundować 100% pozycji kwalifikowanych kosztów studiów. 

Refundacja kosztów studiów

Efektywna nauka, opanowanie części praktycznej ( umiejętności praktyczne) z programu szkolenia to okres wstępnej weryfikacji kandydatów. Możliwe do uzyskiwania (na wstępie programu szkolenia) przez studenta dochody będą skromne. Jednak ostatecznie bilans „zamknięcia” wykaże nadwyżkę. Partnerzy komercyjni spodziewają się, że spółdzielnie socjalne prowadzone przez studentów będą uzyskiwać dochody pozwalające nie tylko pokrywać bieżące koszty studiów. Pozwolą zapewnić środki na bardzo godne życie studenta - prezesa zarządu spółdzielni. Program szkolenia jest tożsamy z realizowanym w przyszłości programem kształcenia akademickiego fakultatywnego. Będzie prowadzony z udziałem lektorów – pracowników zagranicznych funduszy inwestycyjnych i polskich banków. Większość spotkań z tymi osobami będzie realizowana systemem telekonferencyjnym. Organizatorzy przewidzieli także spotkania (podczas zjazdów w Warszawie) bezpośrednie z grupą wykładowców zagranicznych. Nawet krótka rozmowa w przerwie między wykładami, kiedyś będzie mogła owocować satysfakcjonującymi kontraktami po zakończeniu studiów. Będzie możliwa także praca w międzynarodowych zespołach przygotowania procesu finansowania inwestycji. Student powinien zdawać sobie sprawę, że już w czasie studiów będzie „obracać się” w elicie świata biznesu. Po ukończeniu studiów staniecie się „starymi” kolegami pracowników tych zagranicznych instytucji finansowych.

Kiedy nastąpi podpisanie kontraktu menedżerskiego pracowniczego (etat)lub cywilno – prawnego?

Uzyskanie kontraktu - zatrudnienie oznacza, że kierownik placówki ABK potrafi samodzielnie wykonać zadanie. Potrafi wypracować dochody na swoje wynagrodzenie, składki ZUS i inne wydatki spółdzielni socjalnej. Nie odpowiemy na pytanie: kiedy to nastąpi? W jakim czasie będzie samodzielnym pracownikiem Zespołu? Nie ma na to odpowiedzi. Jedni uzyskają przychody już po trzech miesiącach inni po sześciu miesiącach. Zależy to tylko od umiejętności i zaangażowania się studenta..

Zapraszamy do uzyskania statusu studenta, uczestnika projektu Akceleratory Biznesu Studentów (ABS).

Dyrektor Biura Programu

Gminne Akademickie Biura Karier

w Warszawie

GO DOWN

LPIH

Kontakt

LOKALNE PUNKTY INFORMACJI HANDLOWEJ

Biuro Konsorcjum Wdrażającego program Gminne Akademickie Biura Karier.

Zespół Rekrutacji projektu
Akceleratory Biznesu Studentów menedżerów LPIH

Telefon kontaktowy w godzinach 10 – 14 od wtorku do piątku 665 316 427

Dla studentów – kandydatów na menedżerów LPIH w gminach, Zalecany jest kontakt jedynie przez formularz na stronie tutaj:

e-mail: rekrutacjalpih@abklpih.pl

GO DOWN

LPIH

Do pobrania

GO DOWN

Kontrakt kierownika

Kontrakt kierownika

Imię i nazwisko

Miejscowość

Ulica

Numer dowodu osobistego

Data zawarcia kontraktu (dd-mm-rrrr)

GO DOWN